MITEN KUNTAAN NEPSY-TSEMPPAREITA?

Ensimmäinen askel nepsy-tsemppari -toiminnan rakentamisessa on varmistaa sivistystoimen johdon tuki. Sivistysjohtajan myönteinen kanta mahdollistaa pitkäjänteisen Nepsy-tsemppari -työn juurruttamisen alueelle. Mikäli Nepsy-tsemppari -toimintaa rakennetaan useamman lähialueen kunnan yhteistyönä, on mielekästä muodostaa sivistysjohtajista tms. roolissa toimivasta henkilöstä pieni ohjausryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa.   

Nepsy-tsempparin oman esihenkilön tuki on avainasemassa, jotta tsemppari pystyy toimimaan arjessa. Hyvänä esimerkkinä tietoiskuvideoiden esittäminen työyhteisössä, Niistä keskustelu edellyttää esihenkilön osoittamaa aikaa videoiden katsomiselle ja yhteiselle pohdinnalle. Nepsy-tsemppari -toiminnan rakentamisen ja juurruttamisen vaiheessa onkin tärkeää pyrkiä tiedottamaan ja tuomaan tsempparitoimintaa säännöllisesti esille esihenkilöiden yhteisissä tapaamisissa.

Sivistystoimesta on tärkeä löytää koordinaattori, joka huolehtii toiminnan rakentamisesta, juurruttamisesta ja käynnissä pysymisestä.  

Nepsy-tsempapreiden rekrytoinnissa on hyvä painottaa, että tsempparitoiminta on yhteisöllistä tukea ja siten eroaa nepsy-valmennuksesta. Nepsy-tsemppari -toiminnan tavoite on vahvistaa oman yksikön kaikkien työntekijöiden taitoja ymmärtää, tunnistaa ja rakentaa jouhevampia tukitoimia nepsy-kysymyksissä. Lisäksi tavoite on vertaistuen mahdollistuminen arjen nepsy-asioiden pohdinnoissa.

Nepsy-hanke TARMOssa saadut kokemukset ovat osoittaneet, että Nepsy-tsempparin työn kannalta on hyvä, jos yksiköstä löytyy useampi henkilö, jotka haluavat lähteä Nepsy-tsemppariksi. Yhdessä käytänteiden ideoiminen omaan yksikköön on usein innostavaa. Toimiva ratkaisu on ollut nepsy-tiimin perustaminen kouluun, mikä on tuonut luontevat rakenteet nepsy-työn kehittämiselle.

Rekrytoinnin jälkeen Nepsy-tsemppari -toiminnan rakentamiseen on hyvä varata aikaa 4 lukukautta. Tuona aikana mahdollistuu Nepsy-tsemppareiden kouluttaminen niin nepsy-teemaan liittyvistä sisällöllisistä teemoista kuin myös Nepsy-tsempparina toimimisen kysymyksistä.

Nepsy-hanke TARMOssa nepsy-teemaan liittyviä koulutuspäiviä tarjottiin koko henkilöstölle, mikä osoittautui toimivaksi. Näin nepsy-aiheet tulivat heti koko alueen ja oman työyhteisön asiaksi. Tämä vahvisti Nepsy-tsempparin arjen toimintaa.

Koko yhteisölle suunnattujen koulutuspäivien sisällöt liittyivät nepsy-vaikeuksiin, itsesäätelyn ymmärtämiseen ja tukeen, empaattiseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen haastavan käyttäytymisen tilanteissa, autismikirjon lasten ja nuorten tukeen, tehostetun tuen toimintamallien hyödyntämiseen käytösongelmien kohtaamisessa ja vahvuusperustaiseen pedagogiseen tukeen tilanteissa, kun lapsella on nepsy-vaikeuksia.   

Hankkeen aikana järjestetyt ja pelkästään Nepsy-tsemppareille suunnatut seminaaripäivät sisälsivät luento-osuuksia ja yhteistä pohdintaa Nepsy-tsemppari -työstä. Seminaaripäivien luento-osuudet painottuivat itsesäätelyyn ja neuropsykiatrisiin kysymyksiin, konsultaatiotoimintaan, toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja tukeen, haastavan käyttäytymisen ymmärtämiseen, tilannetekijöiden tarkasteluun, aikuisen antamaan palautteeseen ja tukitoimiin, kun lapsella/nuorella on autismikirjon piirteitä.

Hankkeen päätyttyä Nepsy-tsemppari -toiminnan puitteissa järjestetään tsemppareille kaksi seminaaripäivää vuodessa, joista ensimmäinen on lokakuussa ja toinen huhtikuussa.

Koulutuksissa ja seminaaripäivissä hyödynnettiin myös kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä. 

Seminaari- ja koulutuspäivien lisäksi Nepsy-tsemppareille tarjottiin mahdollisuutta osallistua mentorointiryhmiin. Ryhmät koottiin yli kuntarajojen ja lasten ikä huomioiden siten, että samassa ryhmässä oli vain esiopetuksessa, alakoulussa tai yläkoulussa toimivia tsemppareita. Mentorointiryhmien ohjaajien rooli sopii luontevasti koulupsykologin, koulukuraattorin ja kunnassa mahdollisesti toimivan nepsy-tiimin työntekijöiden toimenkuvaan. Mentorointiryhmien tapaamisia on hyvä järjestää 3 x lukukaudessa. Ryhmän koko huomioiden aikaa 75 tai 90 min./kerta.  

Koska Nepsy-tsemppari -toiminta on yhteisöllistä ja nivoutuu yhteisölliseen oppilashuoltoon, on tärkeää luoda rakenteita Nepsy-tsempparin ja yhteisöllisen oppilashuollon yhteistyön tueksi. Käytännössä on hyvä sisällyttää Nepsy-teema oppilashuollon vuosisuunnitelmaan ja näin mahdollistaa Nepsy-tsempparin osallistuminen ainakin osaan yhteisöllisen oppilashuollon tapaamisista. Nepsy-hanke TARMOssa laadittiin Yhteisöllinen OHR ja Nepsy-tsemppari -lomake jäsentämään esihenkilön, oppilashuollon ja Nepsy-tsempparin yhteistyötä.

Toiminnan pysyvyyden tueksi Nepsy-tsemppareista valikoitui vastuustemppareita: pienestä kunnasta yksi vastuutsemppari ja isommasta kunnasta kultakin alueelta yksi. He muodostavat vastuutsemppareiden ideointiryhmän, joka kokoontuu vuosittain kolme kertaa ideoimaan Nepsy-tsemppari toimintaa. Vastuutsempparin työhön sisältyy tsempparityön perehdyttämistä, Nepsy-tsemppareiden toiveiden ja tarpeiden kartoittamista, oman alueen Nepsy-tsemppaityön hallinnointia sekä tsempparityön ideointia.

Vastuutsempparin työ:

Perehdytys

 • uusien oman alueen koulujen Nepsy-tsemppareiden perehdyttäminen
 • niiden oman alueen yksiköiden perehdyttäminen, joista tsempparit ”katoavat yllättäen”, jolloin oman yksikön Nepsy-tsemppari ei ole perehdyttämässä seuraajaansa

Nepsy-tsemppareiden suuntaan työn tuki

 • oman alueen Nepsy-tsemppareiden sähköpostilistan ylläpito
 • yhteisten nepsy-asioiden viestiminen Nepsy-tsemppareille sähköpostitse ja aluetapaamisissa (esim. tiedottaminen koulutuksista, uusista materiaaleista jne.)
 • oman alueen Nepsy-tsemppareiden aluetapaamisten koollekutsuja ja jäsentäjä/pj. (1: syyskuussa viikolla 37-38 ja helmikuussa 2: viikoilla 7-8)

Aluetapaamisten tavoite:

 • Ideoiden vaihto
  • Nepsy-asiat ja tsempparityö pysyvät Nepsy-tsemppareiden mielessä
  • Lähikouluissa työskentelyn ”tasalaatuisuus”
  • Jouheva koulupolku, koska mukana on tsemppareita esikoulusta alaluokkien kautta yläluokille
  • Uusien yksiköiden Nepsy-tsemppareiden perehdyttäminen yhdessä muiden tsemppareiden kanssa

Vastuutsemppareiden ideointiryhmän suuntaan työskentely

 • Ideointiryhmä kokoontuu elokuussa vko 34, marraskuussa ja huhtikuussa viikko 16/17.

Ideointiryhmän tavoite:

 • Vastuustempaprit ovat kartoittaneet Nepsy-tsemppareiden havaintoja ja tarpeita => niiden tuominen yhteisen ideoinnin pohjaksi
  • Suunnitellaan lukuvuotta
  • Suunnitellaan seuraavan seminaaripäivän sisältöä. Seminaaripäivät viikoilla 44 ja 14.

Scroll to Top