NEpsy-VAIKEUDET KOULUIÄSSÄ

Neuropsykiatrisista ilmiöistä keskusteltaessa käytetään termejä usein kirjavasti. Tällä sivustolla käsitettä neuropsykiatrinen häiriö käytetään silloin, kun tarkoitetaan lääkärin asettamaa diagnoosia. Muutoin käytetään käsitettä neuropsykiatrinen vaikeus tai nepsy-vaikeus. Käsite nepsy-piirre muistuttaa meitä kaikkia siitä, että neuropsykiatrisiin ilmiöihin liittyy myös vahvuuksia.

Neuropsykiatriset eli nepsy-vaikeudet ovat kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Monien lasten suvussa ilmenee samankaltaisia vaikeuksia, ja perinnöllisyys onkin nepsy-vaikeuksissa tavanomaista.

Neuropsykiatrisiin häiriöihin luetaan tyypillisesti:

  • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö eli ADHD, joka sisältää termin ADD
  • Autismikirjo, joka sisältää aiemmin käytetyn termin Aspergerin oireyhtymä
  • Touretten oireyhtymä

Nepsy-vaikeudet hankaloittavat usein tarkkaavuuden, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä ja oman toiminnan ohjaamista. Toisinaan vaikeudet heijastuvat myös ihmissuhteisiin.

Tarkkaavuuden säätelyn vaikeus näkyy tyypillisesti vaikeutena keskittyä.

Tunteiden säätelyssä ilmenevät vaikeudet näkyvät voimakkaasti heräävinä tunteita. Nämä voimakkaat tunteet heijastuvat herkästi käyttäytymiseen ja näkyvät esimerkiksi raivokohtauksena tai toimintaa lamaavana ahdistuksena.

Nepsy-vaikeudet ilmenevät yksilöllisesti. Lisäksi vaikeudet voivat vaihdella myös ajan kuluessa, kun lapsi kehittyy.

Nepsy-vaikeudet saattavat näkyä hyvinkin eri tavoin eri ympäristöissä kuten kotona ja koulussa. Tämä voi hämmentää aikuisia, minkä vuoksi asian ymmärtäminen ja yhteinen keskustelu on tärkeää.

Arjen asiat kuten unen määrä, ravinnon laatu ja erilaiset stressitekijät vaikuttavat nepsy-oireiden ilmenemiseen.

Lapsen lähellä olevien aikuisten on äärimmäisen tärkeää tietää riittävästi nepsy-vaikeuksista ja ymmärtää niiden vaikutuksista lapsen toimintaan. Näin vältytään väärintulkinnoilta ja osataan miettiä juuri kyseiselle lapselle sopivaa tukea.  

Vaikeuksien tarkastelun lisäksi on tärkeä muistaa, että jokaisella lapsella on hankaluuksien rinnalla nepsy-piirteisiinsä sekä omiin kykyihinsä ja persoonaansa liittyviä vahvuuksia. Diagnoosi ei saisi nimetä lasta niin sanotusti nepsy-lapseksi.

Tekstin ensisijaisena lähteenä käytetty Nepsy-hanke TARMOssa tuotettua tietoiskuvideota
Riitta Näkki: Mitä jokaisen koulun aikuisen on hyvä ymmärtää neuropsykiatrisista vaikeuksista?

Valitse aihealue:

Scroll to Top