Autismikirjon häiriö kouluiässä

Autismikirjon häiriö liittyy aivojen toimintaan. Se heijastuu vuorovaikutukseen sekä lapsen aistimuksiin ja kokemukseen ympäristöstä. Autismikirjon häiriö on nimitys, joka pitää sisällään aiemmin käytetyt termit Aspergerin oireyhtymä, lapsuusiän autismi, Rettin oireyhtymä, disintegratiivinen oireyhtymä ja epätyypillinen autismi.

Sana ”autismikirjo” kuvaa hyvin oireiden moninaisuutta, yksilöllisyyttä ja vaikeusasteiden vaihtelua.      

Autismikirjon häiriö ilmenee:

  • vuorovaikutuksen ja kommunikaation hankaluuksina
  • rajoittuneina, toistuvina ja joustamattomina käytösmalleina tai poikkeavina ja rajoittuneina kiinnostuksen kohteina.

Monilla lapsilla, joilla on autismikirjon häiriö, on aistisäätelyyn liittyviä hankaluuksia. Aistisäätelyn hankaluuksien vuoksi he ovat kuormitusherkkiä. Kuormitusherkkyys saattaa heijastua tunne-elämään ja käyttäytymiseen.

Vuorovaikutus ja kommunikaatio Autismikirjon häiriössä on tyypillistä, että ystävyyssuhteiden luominen ja tapa olla vuorovaikutuksessa on omintakeista. Lapsen, jolla on autismikirjon häiriö, on usein vaikea ymmärtää, mitä toinen ajattelee, miksi toinen toimii tietyllä tavalla tai miltä toisesta tuntuu. Toimintaodotusten ja sosiaalisesti suotavan käyttäytymisen ymmärtäminen on vaikeaa.

Joustamattomat käytösmallit ja kiinnostuksen kohteet Lapsi, jolla on autismikirjon häiriö, hahmottaa maailmaa omalla tavallaan. Kokonaisuuksien, syy-seuraussuhteiden, asiayhteyksien ja tilanteiden hahmottaminen on usein vaikeaa. Lapsen toiminta arjen tilanteissa näyttäytyykin herkästi rajoittuneena ja joustamattomana. Erityiset kiinnostuksen kohteet ja vapaa-ajan tekemiset poikkeavat usein ikätovereista.

Vahvuudet Autismikirjoon liittyy myös vahvuuksia, esimerkiksi hyvä yksityiskohtien havaitseminen, keskittymiskyky erityisiin mielenkiinnon kohteisiin sekä vahva oikeudentaju.

Tekstin ensisijaisena lähteenä käytetty Nepsy-hanke TARMOssa tuotettua tietoiskuvideota
Riitta Näkki: Mitä jokaisen koulun aikuisen on hyvä ymmärtää neuropsykiatrisista vaikeuksista, osa 2 Autismikirjo.

Scroll to Top