arjen, ympäristön ja toiminnan jäsentäminen

Jäsentynyt arki tukee meidän kaikkien toimintaa, mutta niille lapsille, joilla on nepsy-vaikeuksia, se on äärimmäisen tärkeää jopa elinehto. Lapsen arjen jäsentymisessä aikuisten rooli on keskeinen. Aikuisen on tärkeää rohkeasti miettiä omaa toimintaansa kuten ennakointia, ohjeiden antamista, lapselle asetettujen käyttäytymisodotusten selkeyttä ja lapselle annettua palautetta. Em. asioista on hyvä keskustella kaikkien niiden aikuisten kesken, jotka lapsen kanssa toimivat. Kun aikuiset toimivat johdonmukaisesti ja yhteisesti sovituilla tavoilla, lapsen on helpompi asettua ja toimia arjen eri tilanteissa.

On tärkeä miettiä mahdollisten arjen kuormitus- ja stressitekijöiden vaikutusta lapsen toimintakykyyn. Unen, ruokailun, ulkoilun ja ruutuajan tarkastelu voi tuoda esille kuormitustekijöitä, joihin puuttumalla lapsen arki jäsentyy ja toimintakyky vahvistuu. Myös fyysisen ympäristön tuomia kuormitustekijöitä on hyvä miettiä. Monet lapset hyötyvät esimerkiksi lepohetkistä, mikä asettaa fyysiselle ympäristölle omia edellytyksiä.    

Yhteisesti sovitut säännöt, lapsille selkeästi kerrotut käyttäytymisodotukset, kaikkien aikuisten yhteinen toimintatapa sekä toimivat käytänteet esimerkiksi siirtymätilanteiden tukemiseksi ovat keskeisiä toimia lapsen arjen jäsentymiseksi. Kodin ja koulu aikuisten väliset keskustelut ovat tässä avainasemassa. Toisinaan lapsen tarvitsemien tukitoimien suunnitteluun on mielekästä pyytää mukaan esimerkiksi oppilashuollosta koulupsykologia tai koulukuraattoria, oman alueen toimintaterapeuttia tai sosiaalitoimesta varhaisen tuen työntekijää. Tukea rakennettaessa ja toteutettaessa on tärkeä muistaa, että tukitoimia tulee toteuttaa riittävän pitkäjänteisesti ja seurata systemaattisesti tilanteen edistymistä.

Lapsen tukea rakennettaessa on hyvä miettiä:

  • Mitä lapsi tarvitsee, jotta hänen tilanteensa helpottuu ja mitä lapsi itse voi tehdä tilanteensa helpottumiseksi?
  • Miten me kotona voimme tukea lasta, ja mitä tukea tarvitsemme, jotta lapsen tuki onnistuu?
  • Miten koululla voidaan tukea lasta, jotta hänen tilanteensa helpottuu? Entä mitä koululla tarvitaan, jotta he voivat tukea lasta?

Tekstin ensisijaisena lähteenä käytetty Nepsy-hanke TARMOssa tuotettua tietoiskuvideota
Anita Puustjärvi: Mitä jokaisen koulun aikuisen on hyvä ymmärtää niiden lasten tukemisesta, joilla on neuropsykiatrinen häiriö?

Scroll to Top